ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ГАБРОВО!


Публикувано на 30-09-2019 в Новини

ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В  ГАБРОВО!

ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ГАБРОВО!

Уважаеми съграждани, скъпи габровци,
Само след броени дни всички ние ще имаме възможност да изберем новите стопани на нашата община. Габрово е дом, място за реализиране на мечтите, бъдеще и гордост от славно минало. Но Габрово трябва да бъде и спокойно и сигурно настояще, развиваща се и привличаща все повече хора община. Днес, заставайки пред Вас, ние заявяваме – можем и знаем как да постигнем това!
За нас местната политика трябва да е насочена преди всичко към интересите на местната общност в Габрово.
Водещите ни цели в местното самоуправление са:
• добър, сигурен и достоен живот с реализация на възможностите на всеки габровец и грижа към тях от страна на местната власт;
• поддържане и подобряване на пространството около нас, около домовете във всички квартали и населени места;
• икономическо развитие при опазване на природата и възобновяване на природните ресурси;
• последователно противодействие на всички опити и форми на корупция.

Нашите представители в местната власт ще работят за:

  1. Приемане на икономически мерки за достойни и харесвани работни места и по-добри доходи за работещите;
  2. Създаване на здравословна и природосъобразна жизнена среда;
  3. Осигуряване на по-добра реализация тук в Габрово и намаляване на емиграцията;
  4. Прозрачно провеждане на обществените поръчки. Постоянен контрол върху качеството и ефективността при изразходване на финансовите средства, в т.ч. и по оперативните програми.

Основните ни приоритети за мандат 2019 – 2023 г. в местната власт ще бъдат:
Повече пари за хората и за общината
• Активна роля на общината за подобряване инвестиционната среда и продължаване работата за изграждане на икономически зони – с особен приоритет да е развитието на почти четиридесетилетната идея за сътрудничество със съседната община Севлиево за създаване на икономическа зона между двата града;
• Ще работим за повишаване събираемостта на мест¬ните данъци и такси, а не за тяхното увеличаване;
• Целеви средства в общинския бюджет на разположение на кметовете на кметства, което ще подобри административното обслужване и ще доведе до по-добро изпълнение на задълженията на кметовете;
• Подобряване качеството и съкращаване сроковете при предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса. Увеличаване броя до 100% /в края на мандата/ на извършваните по електронен път административни услуги без изискване на допълнителни документи от други държавни и общински институции;
• Предоставяне при най-добри условия на общински помещения за нови предприемачи за стартиране на техни проекти, най-вече в свободната икономическа зона;
• Подготовка за новия програмен период 2021 – 2027 г. Проектите ще акцен¬ти¬рат върху ранното стимулиране на икономиката, инфраструктурата и услугите, като отчитат съществуващите тенденции на застаряване и миграция;
• Развиване на туризма, като се използват природните дадености и насоченост към историческите забележителности (крепостите на Градище и на Витата стена и др).
Общината – добър стопанин
Собствеността на община Габрово намаля драстично през по¬след¬ни¬те десетилетия след реституцията, приватизацията и продажби, от които се осигуряваше допълнително финансиране за различни проекти. Това ограничава възможностите за развитие на местно ниво.
За това предлагаме:
• Общинската собственост да е в помощ и услуга на гражданите и бизнеса на Габрово. Разнообразяване на формите на управление и на стопанисване на общинската собственост в партньорство с граждани, НПО и бизнес. Да се търсят начини за преустройство на пустеещите сгради;
• Прекратяване практиката за разпродажба на общински имоти, под-ходящи за стопанска дейност или за жилищно строителство, реинвестиране на средствата от продажби в поддръжка и ново строителство;
• Поддържане на съществуващия и изграждане на нов общински жилищен фонд за ползване от млади семейства и крайно нуждаещи се, прозрачност на списъците на чакащи жилище и за продажби;
• Опазване на културното наследство и историческите сгради;
• Общинска инициатива за подобряване на поддържането на гробищния пар¬к и извършване на реални проучвания за нов;
• Опазване и разширяване на зелените площи и междублоковите пространства. В големите жилищни квартали трябва да се съчетават заетост, образование, достъп до услуги, отдих и почивка;
• Повече контрол на работата на общинските предприятия и общинските търговски дружества;
• Разширяване на парковата мрежа и ефективно харчене на средствата за озеленяване. Търсене на възможности за изграждането на истински голям градски парк, възстановяване и модернизиране на парковете Градище и Баждар.
Властта – във всеки гражданин
• Пряко участие на повече граждани в местното самоуправление със стимулиране на присъствието на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, както и иницииране на референдуми при вземането на важни решения;
• Изграждане на квартални и селски граждански консултативни съвети при управлението на общината;
• Широко обсъждане и предварителна оценка за въздействието на решенията на местната власт, предоставяне на пълната информация за тях, публични дебати и проучване на общественото мнение;
• Отчетност на кмета и общинските съветници пред гражданите;
• Пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки и постоянен граждански контрол на ефективността на използваните финансови средства;
• Допитване до гражданите за приемане на по-справедливо определяне размера на таксата за битови отпадъци, подобряване събирането на отпадъците с реално разделно събиране и с реален контрол;
• Насърчаване на младите хора за участие в граждански инициативи съвместно с общината;
• Създаване на институцията общински омбудсман с правомощия за поставяне проблемите на хората в дневния ред за решаване. Омбуд-сма¬нът да има право да внася в Общинския съвет предложения за ¬ре-шения.
С грижа за децата, родителите ни, семейството
• Намаляване постепенно таксите за детските градини с цел в края на мандата таксите да се покриват от общинския бяджет;
• Достъпни за всички родители цени на детската кухня и увеличаване капацитета на кухнята за социално слаби;
• Подкрепа за създаване и функциониране на клубове на пенсионера в кварталите и в населените места;
• Нова жилищна политика с дългосрочна програма за строеж на нови общински жилища.
Образование, култура и духовност
Възможностите за учене през целия живот, научните по¬сти¬же¬ния на университета и партньорството фирмите и учебните заведения ще бъдат сред основните приоритети на общината.
Развитието на културните процеси и духовността са от съществено значение за по-доброто качеството на живот на всеки габровец.
За това предлагаме:
• Тясно взаимодействие на училище, родители и институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система;
• Търсене на възможности, в сътрудничество с бизнеса, за повече средства за професионалните гимназии. Дългосрочна общинска програма, разработена съвместно с фирмите, за подготовка на кадри и поддържане на модерна база за професионално обучение. Под¬по-ма¬га¬не на ученици и студенти срещу ангажимент за завръщане в Габрово;
• Подкрепа и стимулиране на талантливи ученици чрез отпускане на общински сти¬пен¬дии и годишни награди;
• Насърчаване на инициативи на младите хора, научни изследвания, раз¬ви¬тие на информационните и комуникационните технологии, университетски и бизнес-предложения чрез използване на фондове на ЕС;
• Запазване на културните институти. Създаване на общински неправителствени организации с управителни съвети, в които са включени ръководителите на културни институти и представители на Общинския съвет, което ще даде възможност за финансиране по проекти и на субсидиарен принцип. Така те да предоставят продукта си безвъзмездно на деца и ученици;
• Подкрепа на читалищата в съответствие със закона и при реална читалищна дейност;
• „Културен чек” за 16 – 18 годишните за посещаване на събития на културни институции;
• Търсене на възможности за създаване на подходяща среда за отдих и личностна реализация на младите. Общинска помощ за възстановяването на Младежкия културно-информационен център и отново приютяване на Балканския младежки фестивал в Габрово.
Здравето не е стока
Здравният модел в България не предлага решение на тежките проблеми в здравеопазването. По-скъпо не означава по-добро. Необходима е законодателна инициатива за преобразуването на болниците и поликлиниките от търговски дружества в самостоятелни държавни/общински юридически лица по отделен закон и обособяването на отделен ред в бюджетите за тях. Трябват ясни показатели за остойностяване на всички медицински дейности.
Предлагаме:
• Подкрепа за медицинските практики в малки населени места;
• Създаване на мобилни лекарски екипи и мобилна общинска аптека;
• Осигуряване на здравословна и природосъобразна жизнена среда;
• Актуализиране и изпълнение на заложените в общинската програма мерки за подобряване качеството на въздуха в града;
• Трайно осигуряване на ефективен и екологичен градски транспорт.
Сигурност за хората
Социалните различия и различията в икономическото развитие продължават да нарастват. Трябват ни целеви дейности за намаляване на неравенствата и предотвратяване на социалното изключване.
Предлагаме:
• Изграждане на нови зони за видеонаблюдение в районите на учебни заведения, паркове, спирки, подлези и други обществени пространства;
• Сигурност за всеки жител на общината, независимо от населенота място, в което живее;
• Взаимодействие между представителите на общинската администрация, кметовете на кметства и районното полицейско управление за подобряване на пре¬вантивната дейност за сигурността на хората;
• Поддържане на речните корита и с осигурени средства от държавата;
Общината – нашият дом
Предлагаме:
• Ефективен и достъпен градски и междуселищен транспорт на по¬но-сими цени и нова транспортна схема, съобразена с нуждите на жителите на всички населени места. Разработване на нови схеми за междуобщински и междуобластен транспорт, заедно с компетентните държавни органи;
• Полагане усилия за преобразяване на пустеещите и рушащите се сгради в града, независимо от собствеността им;
• Обновяване и благоустрояване на обществените площи – улици, паркове, междублокови пространства и в крайните квартали;
• Догонващо развитие на крайните квартали, вътрешнокварталните пространства и малките населени места;
• Изграждане на детски площадки в градските квартали и в по-големите населени места. Възможно е това да се осъществи съвместно с хората на принципа на споделените задължения. Общината изгражда и поддържа, родителите следят за опазването им;
• Подкрепа на масовия и ученическия спорт, на спортните клубове, на организирани групи младежи и на учебните заведения да ползват безплатно общинската спортна база;
• Приоритетно насочване на средства към крайните квартали за изграждане и ремонт на инженерната и на социалната инфраструктура, обществени паркинги, места за отдих и спорт.
Ще работим в полза на обществото и гражданите – за добър и достоен живот в Габрово!
Нашият номер в интегралната бюлетина е 68!

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*