МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 – Политическа платформа


Публикувано на 24-07-2015 в Новини

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 – Политическа платформа

У В А Ж А Е М И    Г А Б Р О В Ц И ,

Ние, кандидатите на Местна Коалиция „БСП- алтернатива за Габрово“  Ви предлагаме:

ЗАЕТОСТ , ДОХОДИ , ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

–          Стимулиращи и справедливи размери на Местните данъци и такси и цени на административни услуги

–          Ефективно управление на общинската собственост

–          Запазване и увеличаване на общинската собственост

–          Създаване на общински социални предприятия за осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение

–          Съкращаване на сроковете за обслужване на гражданите и бизнеса.Разширяване на комплексното административно обслужване и обхвата на on-line услугите

–          Подкрепа на местните инвеститори и външни,избрали Община Габрово за своя бизнес.Подобряване на инфраструктурата в индустриалните зони

–          Прозрачни обществени поръчки.Контрол по реализацията на инвестициите

–          Стимулиране на публично – частните партньорства.

 

ЖИЗНЕНА СРЕДА , ИНФРАСТРУКТУРА , УСЛУГИ

–          Обновяване , рехабилитация и поддържане на общинската пътна и улична мрежа

–          Възстановяване , поддържане и съхраняване на зелените площи на Общината

–          Благоустрояване на междублоковите пространства

–          Активна политика , /вкл. Сериозно увеличаване на финансовия ресурс/ към крайните квартали и селата

–          Удобен , ефективен и екологичен градски транспорт. Запазване и обновяване на тролейбусния транспорт.

–          Настояваме пред държавните органи да се запазят пощенските клонове по селата и крайните квартали

–          Създаване на нови и възстановяване на сегашни зони за отдих

 

ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

–          Запазване на професионалните гимназии в Общината

–          Съвременна база за спортуване във всяко училище

–          Създаване на общински фонд за изявени деца

–          Засилване връзките между Техническия университет и Община Габрово. Запазване и развитие на Габрово като университетски град. Подпомагане на институционалното укрепване на ТУ.Подкрепа за създаване на ноу-хау центрове

–          Подпомагане създаването на зелени училища

 

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНА МЕСТНА ВЛАСТ

–          Осъвременяване и поддържане на социалната инфраструктура и материална база

–          Подкрепа на съществуващите пенсионерски клубове и създаване на нови такива

–          Социални цени на административни услуги за хора в неравностойно положение

–          Разширяване обхвата на услугата Социален асистент

–          Граждански контрол при провеждане на процедурите за саниране на жилищни сгради с публични средства

–          Създаване на център за настаняване на бездомни

–          Изграждане на Дом за стари хора в Община Габрово

–          Програма за кадрово укрепване на Общината с млади специалисти , вкл.чрез предоставяне на Общински жилища , отпускане на стипендии и др.

–          Безплатни детски градини

 

ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

–          Опазване на националните и местни традиции, възпитание в патриотизъм и родолюбие

–          Ускоряване на процеса по децентрализация на Габровските културни институти и подкрепа за самостоятелното им функциониране

–          Равнопоставеност на всички културни формации , НПО и творчески групи при кандидатстване пред фонда за развитие на културата

–          Задълбочаване отношенията с побратимените градове

 

СИГУРНОСТ ЗА ХОРАТА И ИМУЩЕСТВОТО

–          Създаване на зони за видеонаблюдение на рискови места , около училищата , в селата и крайните квартали

–          Осъвременяване на правилата за обществения ред и сигурност

–          Ефективна съвместна работа на Общината и МВР за гарантиране сигурността на населените места.Засилване на превантивната дейност

–          Повишаване готовността на населението за действия при кризи

 

СПОРТ ДОСТЪПЕН ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН

–          Финансови инвестиции в нова и съществуваща спортна база

–          Подпомагане организацията на значими спортни прояви в Габрово

–          Приоритизиране на ученическия спорт

–          Увеличаване на средствата за професионалните и аматьорските спортни клубове

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

–          Подкрепа за екологични проекти и инициативи

–          Развитие на курортна местност Узана като атрактивна туристическа дестинация

–          Разширяване на значението и ролята на Обществения съвет по туризма

–          Подпомагане на туристическият бизнес в Общината ,вкл.и чрез комуналните дейности

 

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

–          Организиране на платени стажове на младежи в общински структури

–          Бюджетно или проектно подпомагане на ученически и младежки клубове по интереси

 

ЗА СИЛНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

–          Използване на законови форми за участие на гражданите в местната власт /референдуми/

–          Подкрепа за включване на гражданите и граждански организации в неформални обществени инициативи

–          Създаване на квартални и обществени съвети за контрол на обществените поръчки

–          Иницииране на Граждански консултативен съвет към Кмета на Общината. Осигуряване на финансов ресурс за граждански инициативи.

–          Насърчаване на доброволческите инициативи, вкл.младежките

–          Разпределение на съветниците от БСП по райони и кметства

 

РАБОТА ПО ЕВРОПРОЕКТИТЕ

–          Обществен дебат при подготовката на значими за Община Габрово проекти

–          Ангажиране на професионалния капацитет на гражданите при разработката и управлението на европроекти

–          Пълна прозрачност ,обективност и отчетност при усвояване на евросредствата

 

ФИНАНСОВО СТАБИЛНА ОБЩИНА

–          По- ниско ниво на патентен данък

–          Прозрачност при формиране на общинските приходи и разходи , вкл. и тези за издръжка на общинската администрация

–          Внимателен анализ при поемане на нови инвестиционни кредити

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*