С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Публикувано на 02-05-2019 в Новини

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми избиратели,

Във връзка с произвеждането на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 година Ви уведомяваме следното:

 1.  Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто
  постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде
  вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на
  общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 11.05.2019
  година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет
  страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №14/ЕП.
 •  Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс
  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
  избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна
  избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по
  образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по
  постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено
  своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината,
  кметството или кметския наместник в срок до 11.05.2019 година или в срок
  до 20.05.2019 година при условие, че на територията на населеното място
  е назначена подвижна СИК. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път
  през интернет страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №16/ЕП.
 • Съгласно
  чл.43, ал. 1, изр.1 и ал.2-4 всеки избирател може да поиска отстраняване на
  непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на
  общината, кметството или кметския наместник в срок до 18.05.2019 година
  – Приложение №9/ЕП.

4.  Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от
Изборния кодекс
лицата, вписани
в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по
постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от
списъка на заличените лица
до кмета на общината, кметството или
кметския наместник
. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи
правото на лицето
да гласува. Същото
може да бъде подадено и по електронен път чрез интернет страницата на общината
по постоянен адрес
Приложение № 13/ЕП.

5. Съгласно чл.359 ал.1 от Изборния кодекс лице,
което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на
Европейския съюз, който отговаря на условията на чл.350, ал.2 от Изборния
кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване
до кмета на
общината, кметството или кметския наместник
за вписване
в избирателен списък – част
II в срок до 15.04.2019
година – Приложение №11-ЕП.

Коментирай

Вашият email няма да бъде публикуван.


*